Avís legal i política de privacitat


Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA PÀGINA WEB

Les condicions generals incloses en el present avís legal regulen l'accés i utilització de la pàgina Web que IdeQua | EXECUTIVE SEARCH posa a la seva disposició. L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves de las presents condicions. La utilització de determinats serveis oferts en aquesta pàgina es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel fet de fer ús dels serveis anomenats.

AUTORITZACIÓ

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

Que sigui compatible amb la finalitat de la pàgina Web.
Que es realitzi amb exclusiu ànim d'obtenir la informació que conté per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
Que cap dels continguts relacionats a la pàgina Web siguin modificats de cap de les maneres.
Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d'imatges que l'acompanyen.
La utilització no autoritzada de la informació que conté la pàgina Web, la seva revenda, així com la lesió del drets de la propietat intel·lectual o industrial de IdeQua | EXECUTIVE SEARCH, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

RESPONSABILITATS

En general

Tant l'accés a la pàgina Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació que conté, és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Del funcionament i disponibilitat de la Web

IdeQua | EXECUTIVE SEARCH, es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que conté la pàgina Web, de la configuració i presentació de la mateixa i de les condicions d'accés.

IdeQua | EXECUTIVE SEARCH no es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

La presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la pàgina Web.
Un mal funcionament del navegador.
De l'ús de versions no actualitzades del mateix.
IdeQua | EXECUTIVE SEARCH utilitza programes de detecció de virus per tal de controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina Web. No obstant, IdeQua | EXECUTIVE SEARCH no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements a la Web introduïts per tercers aliens a IdeQua | EXECUTIVE SEARCH que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, IdeQua | EXECUTIVE SEARCH no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota índole que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Tanmateix, IdeQua | EXECUTIVE SEARCH utilitza diverses mesures de protecció de la Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant, IdeQua | EXECUTIVE SEARCH no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús de la Web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, IdeQua | EXECUTIVE SEARCH no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de l'esmentat accés no autoritzat.

IdeQua | EXECUTIVE SEARCH, no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. IdeQua | EXECUTIVE SEARCH durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat rebi notícia dels errors, desconnexions o manca d'actualització dels continguts, totes aquelles tasques tendents a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

IdeQua | EXECUTIVE SEARCH es reserva el dret d'interrompre l'accés a la Web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

Dels continguts i la qualitat del Servei

IdeQua | EXECUTIVE SEARCH no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats a la pàgina Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

En el cas de que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícites o lesionen béns o drets del propi usuari, d'un client o d'un tercer susceptibles d'indemnització, i, en particular, consisteixen en:

Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
Activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial.
Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.
Podrà posar-ho en coneixement d'IdeQua | EXECUTIVE SEARCH, no obstant, la recepció de dita comunicació no suposarà coneixement als efectes de la responsabilitat prevista a l'article 17 de la LSSICE.

IdeQua | EXECUTIVE SEARCH no es fa responsable de la falta d'utilitat o adequació per a ús específic de la present pàgina Web.

IdeQua | EXECUTIVE SEARCH tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l'Usuari pels errors o omissions que poguessin tenir els continguts de la Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

De la utilització

IdeQua | EXECUTIVE SEARCH no es farà responsable en cap cas del ús que els Usuaris poguessin fer de la Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

Dels enllaços a altres Web

Tot enllaç de tercers a la pàgina Web deu ser a la seva principal, quedant expressament prohibit els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina Web, a favor de tercers no autoritzats.

A través de la present Web l'Usuari podrà accedir a llocs Web pertanyents a i/o gestionats por tercers.

La presència de tals enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que se s'ofereixin a la Web de destí. L'usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos. L'usuari reconeix i accepta que IdeQua | EXECUTIVE SEARCH no es fa responsable, directa o indirectament, de qualsevol danys i perjudicis ocasionats per l'accés a tals links.

En cas de que IdeQua | EXECUTIVE SEARCH tingui coneixement efectiu de que la informació o la activitat a la qual és remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pugui lesionar béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligencia necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

PROPIETAT INDUSTRIAL

L'ús de la pàgina Web no atribueix a l'usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina Web. Els articles, notícies, legislació i altres continguts públics els drets de propietat intel·lectual dels quals no pertanyen a IdeQua | EXECUTIVE SEARCH estan publicats amb l'única finalitat d'informar als usuaris d'aquesta pàgina.

IdeQua | EXECUTIVE SEARCH és titular del codi, font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements de software de la pàgina Web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s'inclouen.

Política de privacitat

D'acord amb l'article 5è de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, l'informem que les seves dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer responsabilitat d'IdeQua | EXECUTIVE SEARCH amb la finalitat de gestionar la recerca, el reclutament i la selecció de personal, estant-ne prevista la seva cessió a aquelles empreses interessades en la seva contractació amb la indicada finalitat. Vostè, introduint les seves dades, consenteix de forma lliure, inequívoca i específica el tractament i cessió de les seves dades.

Vostè podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa concordant, dirigint-se a IdeQua | EXECUTIVE SEARCH com a responsable del fitxer a la següent adreça: Passeig de Gràcia, 12, 1er – 08007 Barcelona, o enviant un email a l'adreça idequa @ idequa.com.